Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez rozbudowę ulic lokalnych w Węgrowie - ul. Palloniego i ul. Mistrza Twardowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Węgrowa , ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 025 7923317, faks 025 7922523.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez rozbudowę ulic lokalnych w Węgrowie - ul. Palloniego i ul. Mistrza Twardowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w Węgrowie - ul. Palloniego i ul. Mistrza Twardowskiego. Projekt zakłada przebudowę odcinków ulic o łącznej długości 370 m. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, drogi te uzyskają nawierzchnie bitumiczną o szerokości 5,0 m. Zakres przewidywanych działań obejmuje również: 1. Budowę kanalizacji deszczowej w w/w ulicach: 2. Przebudowę 2 skrzyżowań, 3. Budowę oświetlenia ulicznego. Konstrukcja jezdni - nawierzchnia ścierna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm grubość 20 cm, - wzmocnienie gruntu kruszywem stabilizowanym cementem grubość 15cm. Konstrukcja na chodniku - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, - podbudowa z pospółki grubość 15 cm, Konstrukcja na zjazdach i parkingu - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm grubość 20 cm, - wzmocnienie gruntu kruszywem stabilizowanym cementem grubość 15cm. Kanalizacja deszczowa - długość kolektora wynosi 147 mb wykonany z rur PVC o śr. 300 mm, - długość przykanalików 18 mb z rur PVC o śr. 200 mm, - wpusty deszczowe o śr. 500 mm sztuk 4 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt czasowej organizacji ruchu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem wskazanym w SIWZ , na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz.U.Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium - 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów: 35 1020 4476 0000 8202 0022 3156 3.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu (gwarancje, poręczenia) nie może posiadać zapisów w swej treści, które ograniczają Zamawiającemu możliwość otrzymania kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności. UWAGA!!! Treść gwarancji/poręczenia nie może ograniczać bezwarunkowości gwarancji/poręczenia, a w szczególności nie może zawierać zapisów , że żądanie zapłaty wadium powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Wszelkie zapisy w treści gwarancji/poręczenia ograniczające Zamawiającemu możliwość otrzymania kwoty wadium spowodują wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (brutto) łącznie, lub wykonali 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (brutto) polegającą na przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) kierownik budowy - minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa . b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej : a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500 000 zł, b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 500 000 zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - z przyczyn zależnych od Zamawiającego           b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych c) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami d) wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych e) ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego f) ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego e) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. g) konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, h) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy                  i) konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych w trakcie trwania umowy j) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. k) wstrzymania robót przez uprawnione podmioty l) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy ł) dłuższego terminu gwarancji m) poprawę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii n) podniesienie bezpieczeństwa, o) aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów p) rezygnacji z części robót r) zmiany ilości robót, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia s) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót t) zmiany podwykonawców x) zmianę terminu wykonania umowy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy u) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

___________________________________

Załączniki:

Specyfikacja

Dokumentacja


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (63kB) pdf
wyjaśnienie treści siwz (740kB) pdf

Wytworzył: Anna Kalicka (23 marca 2011)
Opublikował: Anna Kalicka (25 lutego 2011, 10:41:46)

Ostatnia zmiana: anna.kalicka (2 marca 2011, 14:47:26)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij