Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez CPS Węgrów - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Węgrów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez CPS Węgrów
Numer ogłoszenia: 243582 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212572 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 7922057, faks 25 7922057.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez CPS Węgrów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu w tematyce: 1. kurs - kucharz małej gastronomi (liczba godzin kursu -100 h : 40 h część teoretyczna, 60 h część praktyczna) dla 5 osób, 2. kurs - sprzedawca magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych z programem WF-MAG (liczba godzin kursu - 100 h : 47 h teoria + 53 h praktyka) dla 6 osób, 3. kurs - florystyka i bukieciarstwo (liczba godzin kursu 80 h: 10h teoria, 70 h praktyka) dla 1 osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia: - pomieszczeń, sal wykładowych, - wykwalifikowanej kadry, - ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy) i serwisu kawowego, - ubezpieczenia uczestników kursów, - zapewnienie dojazdu uczestnikom kursu z Węgrowa do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, - udostępniać logo EFS i informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego kursu m. in. na listach obecności, zaświadczeniach ukończenia kursu, materiałach szkoleniowych, w sali wykładowej zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie www.efs.pl, - udostępnianie dokumentacji kursu na żądanie, - przechowywanie dokumentacji kursu do dnia 31 grudnia 2020r., - zapewnić materiały do robienia notatek oraz materiały szkoleniowe, -zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Uczestnikom, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą kurs wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622). Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622). Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie potwierdzone za zgodność z oryginałem: - kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, - kserokopię zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, - kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, - imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu, - kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, - kopie ankiet służących do oceny kursu. Wyłoniony wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu: 1) program kursu, który powinien zawierać w szczególności: - nazwę kursu, - czas trwania i sposób organizacji kursu (liczba godzin zajęć w każdym dniu odbywania zajęć kursu), - wstępne wymagania dla uczestników kursu, - cele kursu, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób sprawdzenia efektów kursu. 2) harmonogram zajęć, 3) Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika szkolenia tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: POKL prirytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: kucharz małej gastronomi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Centrum Kształcenia Siedlce,, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 9000,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 9000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9000,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: sprzedawca magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych z programem WF-MAG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, ul. Karola Szamoty 33, 07-100 Węgrów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 7800,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 7800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10558,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: florystyka i bukieciarstwo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, ul. Karola Szamoty 33, 07-100 Węgrów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 1780,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 1780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2500,00

·                  Waluta: PLN.


Wytworzył: Dariusz Koterba (21 lipca 2014)
Opublikował: Agata Siemińska (25 czerwca 2014, 13:02:36)

Ostatnia zmiana: adminumweg (25 czerwca 2014, 13:03:36)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij