Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg miejskich

Węgrów: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg miejskich
Numer ogłoszenia: 189382 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Węgrowa , ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 025 7923317, faks 025 7922523.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg miejskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg miejskich w Węgrowie. W zakres prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz letnim utrzymaniem wchodzi: - mechaniczne zamiatanie jezdni ulic i zatok postojowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie jezdni wraz z ręcznym doczyszczaniem miejsc trudno dostępnych oraz opasek bezpieczeństwa - ręczne oczyszczanie chodników , placów, parkingów, skwerów wraz z ich koszeniem, - wywożenie zebranych (worki, pryzmy) liści, papierów i innych nieczystości - opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie miejsc wokół koszy, - usuwanie zmiotek z chodników pryzmowanych na jezdni przy krawężniku, - transport pozyskanych śmieci na wysypisko miejskie z uwzględnieniem kosztów ich składowania. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu ulic - posypywaniu ulic mieszanką piasku z solą drogową (chlorku sodu), - posypywaniu parkingów, chodników piaskiem lub żwirem - zgarnianiu i wywożeniu śniegu i lodu w przypadku nadmiernego nagromadzenia - pozimowe oczyszczanie po zakończeniu sezonu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.00.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) co najmniej 1 usługi polegającej na bieżącym oczyszczaniu dróg i ulic o wartości 200 000 zł, b) co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i ulic o wartości 100 000 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje niżej wymienioną minimalną liczbą jednostek sprzętowych: 1. Mechaniczna zamiatarka do oczyszczania jezdni z systemem zraszania- 1 szt 2. samochód do przewozu odpadów komunalnych - 1 szt 3. samochód samowyładowczy o ład. powyżej 5t - 1 szt 4. piaskarka z pługiem odśnieżnym na samochodzie ciężarowym - 1 szt 5. ciągnik z pługiem odśnieżnym i rozrzutnikiem do materiałów sypkich - 1 szt 6. Lekki sprzęt mechaniczny z pługiem do odśnieżania chodników - 1 szt 7. koparko-ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki min 1,0 m3- 1 szt

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano Wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, b) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, c) konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych, d) konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych, e) wstrzymania robót przez uprawnione podmioty, f) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP, itp 2) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 3) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. 4) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmianę technologii, 5) podniesienia bezpieczeństwa, 6) rezygnacji z części robót, 7) zmiany ilości robót, w tym roboty zamienne, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, 8) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót, 9) zmiany podwykonawców, 10) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 11) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 12) ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub zmiana cen materiałów budowlanych w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek: - gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego, - zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów Biuro Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


pismo o wyborze oferty (1119kB) pdf

Wytworzył: Anna Kalicka (19 czerwca 2012)
Opublikował: Anna Kalicka (10 czerwca 2011, 13:54:21)

Ostatnia zmiana: anna.kalicka (13 czerwca 2012, 11:37:07)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 322

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij