Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn."Budowa wodociągu w Węgrowie - Nowiny, Szamoty"

Węgrów: Budowa wodociągu w Węgrowie - Nowiny, Szamoty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Numer ogłoszenia w BZP: 361492 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Węgrów , ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 792 23 26, faks 25 792 25 23.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu w Węgrowie - Nowiny, Szamoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Węgrowie o łącznej długości 364 mb na terenie: Nowiny - Szamoty 1) Od istniejącej sieci Nowiny węzeł nr 1 do węzła 2 długość 104 mb. 2) Od węzła nr 2 do węzła nr 3 długości 90 mb. 3) Od istniejącej sieci Szamoty węzeł nr 9 do węzła nr 10 długości 82 mb z przejściem po drogą powiatową. 4) Od węzła nr 10 do węzła nr 11 długości 88 mb. Sieć wodociągowa przebiega po działkach, które są drogami miejskimi, drogami powiatowymi oraz po działkach osób prywatnych. Wodociągi należy wykonać z rur PE 100 PN 10 DN 150 łączonych metoda zgrzewania. Rury zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-EN 12201. Przewody należy układać na głębokości 1,8 m mierząc od powierzchni terenu do wierzchu rury. Na trasie przewodów wodociągowych umieścić należy w wykopie taśmę oznacznikową i oznaczyć w terenie tabliczkami znamionowymi. Węzły należy wykonać z zastosowaniem armatury i kształtek z żeliwa sferoidalnego. Siec uzbrojono w nadziemne hydranty p.poż. Ø 80 oraz zasuwy odcinające. Każda zasuwa posiada obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw. Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć płytkami prefabrykowanymi i oznakować tabliczkami informacyjnymi. Usytuowane skrzynki na gruntach ornych należy zabezpieczyć słupkami betonowymi. Poszczególne części armatury powinny być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego dostawcy W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt czasowej organizacji ruchu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem wskazanym w SIWZ , na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz.U.Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.). Ofertę należy sporządzić na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz przedmiaru robót (pomocniczo). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do poziomu 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3 000,00 PLN 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów: 35 1020 4476 0000 8202 0022 3156 3.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu (gwarancje, poręczenia) nie może posiadać zapisów w swej treści, które ograniczają Zamawiającemu możliwość otrzymania kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności. UWAGA!!! Treść gwarancji/poręczenia nie może ograniczać bezwarunkowości gwarancji/poręczenia, a w szczególności nie może zawierać zapisów , że żądanie zapłaty wadium powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Wszelkie zapisy w treści gwarancji/poręczenia ograniczające Zamawiającemu możliwość otrzymania kwoty wadium spowodują wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - 2 robót budowlanych polegających na budowie wodociągu z rur PE łączonych metodą zgrzewania o długości minimalnej 150 m każda.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 80 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, b)wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, c)konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych, d)konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych w trakcie trwania umowy, e)wstrzymania robót przez uprawnione podmioty, f)zmiany kierownika budowy , g)obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, h)dłuższego terminu gwarancji, i)poprawę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii, j)podniesienie bezpieczeństwa, k)aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, l)rezygnacji z części robót, m)zmiany ilości robót, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, n)zmiany w kolejności i terminach wykonania robót, o)zmiany podwykonawców, p)zmianę terminu wykonania umowy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. 3). zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 4). likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy. 3. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający przekazuje Istotne postanowienia umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące część V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:um.wegrow.bip-gov.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
SIWZ (300kB) pdf
Dokumentacja techniczna (3772kB) zip
Wyjaśnienie treści SIWZ (402kB) pdf

Wytworzył: Anna Piotrowska (6 września 2013)
Opublikował: Anna Piotrowska (6 września 2013, 10:30:45)

Ostatnia zmiana: anna.piotrowska (6 września 2013, 10:34:04)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 267

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij