Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Kołłątaja i ul. K. Szamoty

OGŁOSZENIE

 

Miasto Węgrów – ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów,
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

 Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie – ul. Kołłątaja i ul. K. Szamoty

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów,     woj. mazowieckie, tel. 025 7923317, faks 025 7922523.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wegrow.bip-gov.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Kołłątaja i ul. K. Szamoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic w Węgrowie - ul. Kołłątaja i ul. K. Szamoty. Projekt zakłada przebudowę odcinków ulic o łącznej długości 263 m. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, drogi te uzyskają nawierzchnie bitumiczną o szerokości 7,0 m.

Zakres przewidywanych działań obejmuje również:

1.      Budowę kanalizacji deszczowej w w/w ulicach:

2.      Przebudowę 2 skrzyżowań,

3.      Przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej NN wraz z przyłączami kolidującymi i przebudowę teletechniki.

Konstrukcja jezdni

-         nawierzchnia ścierna z betonu asfaltowego  BA 0/16 mm o grubości 5 cm,

-         nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego  BA 0/20 mm o grubości 6 cm,

-         podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  BA 0/25 mm o grubości 7 cm,

-         podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm grubość 20 cm,

-         wzmocnienie gruntu kruszywem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grubość 15cm,

-         ściek uliczny z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej,

-         krawężnik betonowe o wymiarach 15x30 (w świetle 12 cm), 15x22 (w świetle 2 cm)
i 15x22/30 (skośne) z wykonaniem ław z betonu B-10 z oporem na podsypce cementowo – piaskowej.

Konstrukcja na chodniku i opasce bezpieczeństwa

-         nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafit) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm,

-         podbudowa z kruszywa naturalnego żwir i mieszanki grubość 10 cm,

-         obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.

 

Konstrukcja na zjazdach i parkingu

-         nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm,

-         podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm grubość 15 cm,

-         wzmocnienie gruntu kruszywem stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,

-         krawężnik betonowe o wymiarach 15x30 (w świetle 12 cm), 15x22 (w świetle 2 cm)
i 15x22/30 (skośne) z wykonaniem ław z betonu B-10 z oporem na podsypce cementowo – piaskowej.

Kanalizacja deszczowa

·        długość kolektora wynosi 247 mb wykonany z rur PVC o śr. 300 mm,

·        długość przykanalików 89 mb z rur  PVC 0 śr. 200 mm,

·        studnie rewizyjne o śr. 1200 mm sztuk 7

·        wpusty deszczowe o śr. 500 mm sztuk 10

Roboty towarzyszące:

-         przebudowa wodociągu o długości 214,63 m z rur polietylenowych  o średnicy zewnętrznej 355 mm,

-         przebudowa wodociągu o długości 152 m z rur polietylenowych  o średnicy zewnętrznej 110 mm,

-         przebudowa 11 sztuk przyłączy,

-         przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej kolidującej z geometrią ulicy Szamoty oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

-         wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,

-         wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt czasowej organizacji ruchu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem wskazanym w SIWZ , na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz.U.Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.).

Szczegółowy zakres wyznaczają: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.23.21.50-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 20 000 PLN.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) łącznie, lub wykonali 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) polegającą na przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem .

 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik budowy - minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa . - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie danej branży bez ograniczeń, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U.   z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie: wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej :

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 000 000 zł,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 1 000 000 zł

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że w zakresie zdolności finansowej, będzie dysponował zasobami innych podmiotów przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian  zawartej umowy:

 

    a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

       - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

       - z przyczyn zależnych od Zamawiającego

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

c) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami

d) wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych

e) ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego

f) ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub

             nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego 

e) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz,  analiz itp.

g) konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

h) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy      

i) konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych w trakcie trwania umowy

j) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

k) wstrzymania robót przez uprawnione podmioty

l) obniżenie kosztu wykonania  robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy

ł) dłuższego terminu gwarancji

m) poprawę jakości  lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii

n) podniesienie bezpieczeństwa,

o) aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

p) rezygnacji z części robót

r) zmiany ilości robót, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia

s) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót

t) zmiany podwykonawców

x) zmianę terminu wykonania umowy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w  momencie zawarcia umowy

u) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych

w) ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub zmiana  cen materiałów budowlanych w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

- gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego,

- zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

 

W przypadku  żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co

najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym

uzasadnieniem

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy

przed upływem terminu wykonania umowy. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie

pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.wegrow.bip-gov.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 , 07-100 Węgrów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 10:30,

miejsce: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 , 07-100 Węgrów Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

________________________________________

Załączniki

Branża drogowa - ul. Szamoty

Branża elektryczna - przebudowa kolizji - ul. Szamoty

Branża sanitarna - ul. Szamoty, Kołłątaja, Krasickiego

Branża teletechniczna - ul. Szamoty

Plan sytuacyjno-wysokościowy - zakres - ul. szamoty

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


informacja o wyborze oferty (278kB) pdf

Wytworzył: Anna Kalicka (12 kwietnia 2010)
Opublikował: Anna Kalicka (10 marca 2010, 10:45:03)

Ostatnia zmiana: anna.kalicka (22 marca 2010, 13:40:12)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij