2014

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Zarządzenie Nr 553/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 558/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, połozonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 5896/12 [...]

Zarządzenie Nr 554/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 września 2014 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Węgrowie przy ul. Żeromskiego 3/11 [...]

Zarządzenie Nr 559/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Kościuszki 1 m 2 [...]

Zarządzenie Nr 557/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 września 2014 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 6a m.8 [...]

Zarządzenie Nr 555/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 września 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 549/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Nowej 5/8 [...]

Zarządzenie Nr 548/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. [...]

Zarządzenie Nr 543/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 lipca 2014

w sprawie przyjęcia regulaminu zajęć animacyjnych na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 "Pod Słoneczkiem" w Węgrowie [...]

Zarządzenie NR 544/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 542/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie przy Rynku Mariackim 14 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 540/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 lipca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na nieruchomości położonej przy ul. Traugutta w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 539/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 lipca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie linii energetycznej nN oraz przyłączy energetycznych na nieruchomościach położonych przy ul. Kilińskiego i Zagana w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 538/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 lipca 2014

w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na nieruchomościach, położonych przy ul. Zwycięstwa i Krasińskiego w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 532/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcie regulaminu wypożyczalni rowerów [...]

Zarządzenie Nr 536/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 lipca 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy Rynku Mariackim 14 m 2 [...]

Zarządzenie Nr 530/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ranach konkursów na wsparcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 537/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 lipca 2014

wynagrodzenia dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli w 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 535/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 lipca 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego płlożonego w Węgrowie Rynek mariacki 14 m 1 [...]

Zarządzenie Nr 533/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazowego na nieruchomościach położonych między ul. Zwycięstwa i 11 Listopada [...]

Zarządzenie Nr 527/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 523/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie upowaznienia do przeprowadzenia kontroli w sprawie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach o liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego , [...]

Zarządzenie Nr 522/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej [...]

Zarządzenie Nr 521/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 maja 2014

w sprawie upoważnienia Barbary Roguskiej, pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnycgh w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych i do prowadzenia postępowań w [...]

Zarządzenie Nr 520/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 maja 2014

w sprawiew upoważnienia Ewy Sylwii Wakulicz pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych orad odbierania oświadczeń majątkowych i do przeprowadzenia postępowań [...]

Zarządzenie Nr 519/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie upoważnienia Karoliny Szczepanik pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w CPS w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych i do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu [...]

Zarządzenie Nr 518/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie upoważnienie Kier. CPS w Węgrowie do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalaniu i wypłacie zasilków dla opiekunów, a także do wydawania decyzji w tych sprawach [...]

Zarządzenie Nr 516/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łamanej [...]

Zarządzenie Nr 509/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 501/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 496/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie sprawpozdania rocznego z wykonania planu finansowego WOK za 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 495/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie za 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 514/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejksim w Węgrowie [...]

Zarządzenia Nr 513/2004 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 512/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 511/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 510/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadń publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 500/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 4 m 9 [...]

Zarządzenie Nr 499/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie darowania projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem [...]

Zarządzenie Nr 458/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 stycznia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie Nr 490/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 marca 2014 roku

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego samorządu, w związku realizacją projektu "Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" [...]

Zarządzenie Nr 489/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację dwóch studzienek i przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości nr 5891/20, polozonej przy ul. Zwycięstwa [...]

Zarządzenie Nr 486/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie określenia wzoru o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie i Gimnazjum um. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 484/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie terenu przy Zalewie nad Liwcem w Krypach k/Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 485/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Zwycięstwa 3 m 1 [...]

Zarządzenie Nr 483/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dni 17 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w Węgrowie , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 8122/1, 8122/5 [...]

Zarządzenie Nr 482/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 212/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 rokuw sprawie regulaminu udzialania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 481/2014 roku Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie powierzenia czynności Kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 479/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Węgrów [...]

Zarządzenie Nr 475/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej oraz odcinka kabla oświetleniowego na działkach 5666/6 i 5666/9 polożonych przy ul. Polnej [...]

Zarządzenie Nr 477/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dotację Miasta Węrowa w zakresie tworzenia warunków , z tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 478/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 470/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzania regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Węgrowie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjn [...]

Zarządzenie Nr 476/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie -przy ul. Piłsudskiego 21 m 33 [...]

Zarządzenie Nr 468/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości przy ul. Łamanej [...]

Zarządzenie Nr 470/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Węgrowie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 469/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 471/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 13 lutego 2014 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie przy Rynku Mariackim 10 m 6 [...]

Zarządzenie Nr 467/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2784/31 [...]

Zarządzenie Nr 453/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - operator systemu monitoringu miejskiego [...]

Zarządzenie Nr 460/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie słupa telefonicznego na nieruchomości nr 5805/4 połozonej przy ul. Rynkowej [...]

Zarządzenie Nr 456/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2021 [...]

ZArządzenie nr 452/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta na rok 2013 [...]

Zarxządzenie Nr 461/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka` Nr 4908 [...]

Zarządzenie Nr 450/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku. [...]

Zarządzenie Nr 451/2014 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij