zaproszenia na posiedzenia Komisji Rady

Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 21 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Uchwalenie porządku obrad. 3.Informacja o sytuacji gospodarstw rolnych w mieście. 4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 5/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie. 6.Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 7.Sprawy różne. 8.Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Grzegorz Biernat Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 24 października 2008 roku o godz: 14 00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. działalność Poradni Uzależnień (wyjazd w teren) współpraca z powiatem w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4. Informacja na temat współpracy ze stowarzyszeniami na terenie Węgrowa. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ Rocznego programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Paweł Marchela Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkim obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Stan przygotowania miasta do zimy. 4.Informacja na temat współpracy z WODR w Siedlcach. 5.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Krzysztof Wyszogrodzki Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 23 października 2008 roku o godz: 14 ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2004-2009. 4. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2009. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Dariusz Konopiński Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 21 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Uchwalenie porządku obrad. 3.Informacja o sytuacji gospodarstw rolnych w mieście. 4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 5/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie. 6.Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 7.Sprawy różne. 8.Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Grzegorz Biernat Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 24 października 2008 roku o godz: 14 00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. działalność Poradni Uzależnień (wyjazd w teren) współpraca z powiatem w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4. Informacja na temat współpracy ze stowarzyszeniami na terenie Węgrowa. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ Rocznego programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Paweł Marchela Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkim obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Stan przygotowania miasta do zimy. 4.Informacja na temat współpracy z WODR w Siedlcach. 5.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Krzysztof Wyszogrodzki Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 23 października 2008 roku o godz: 14 ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2004-2009. 4. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2009. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Dariusz Konopiński Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 21 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Uchwalenie porządku obrad. 3.Informacja o sytuacji gospodarstw rolnych w mieście. 4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 5/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie. 6.Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 7.Sprawy różne. 8.Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Grzegorz Biernat Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 24 października 2008 roku o godz: 14 00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. działalność Poradni Uzależnień (wyjazd w teren) współpraca z powiatem w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4. Informacja na temat współpracy ze stowarzyszeniami na terenie Węgrowa. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ Rocznego programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Paweł Marchela Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkim obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Stan przygotowania miasta do zimy. 4.Informacja na temat współpracy z WODR w Siedlcach. 5.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Krzysztof Wyszogrodzki Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 23 października 2008 roku o godz: 14 ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2004-2009. 4. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2009. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Dariusz Konopiński Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 21 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Uchwalenie porządku obrad. 3.Informacja o sytuacji gospodarstw rolnych w mieście. 4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 5/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie. 6.Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 7.Sprawy różne. 8.Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Grzegorz Biernat Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 24 października 2008 roku o godz: 14 00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. działalność Poradni Uzależnień (wyjazd w teren) współpraca z powiatem w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4. Informacja na temat współpracy ze stowarzyszeniami na terenie Węgrowa. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ Rocznego programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Paweł Marchela Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkim obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Stan przygotowania miasta do zimy. 4.Informacja na temat współpracy z WODR w Siedlcach. 5.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Krzysztof Wyszogrodzki Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 23 października 2008 roku o godz: 14 ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2004-2009. 4. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2009. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Dariusz Konopiński Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 21 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Uchwalenie porządku obrad. 3.Informacja o sytuacji gospodarstw rolnych w mieście. 4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 5/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie. 6.Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 7.Sprawy różne. 8.Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Grzegorz Biernat Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 24 października 2008 roku o godz: 14 00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. działalność Poradni Uzależnień (wyjazd w teren) współpraca z powiatem w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4. Informacja na temat współpracy ze stowarzyszeniami na terenie Węgrowa. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ Rocznego programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Paweł Marchela Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkim obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Stan przygotowania miasta do zimy. 4.Informacja na temat współpracy z WODR w Siedlcach. 5.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Krzysztof Wyszogrodzki Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 23 października 2008 roku o godz: 14 ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2004-2009. 4. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2009. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Dariusz Konopiński Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 21 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Uchwalenie porządku obrad. 3.Informacja o sytuacji gospodarstw rolnych w mieście. 4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 5/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie. 6.Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 7.Sprawy różne. 8.Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Grzegorz Biernat Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 24 października 2008 roku o godz: 14 00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. działalność Poradni Uzależnień (wyjazd w teren) współpraca z powiatem w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4. Informacja na temat współpracy ze stowarzyszeniami na terenie Węgrowa. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ Rocznego programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Paweł Marchela Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 października 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkim obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Stan przygotowania miasta do zimy. 4.Informacja na temat współpracy z WODR w Siedlcach. 5.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ nadania nazw ulic 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Krzysztof Wyszogrodzki Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 23 października 2008 roku o godz: 14 ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2004-2009. 4. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2009. 5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 1/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich 2/ nadania nazw ulic 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie nabycia, zamiany i dzierżawy nieruchomości. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Dariusz Konopiński


Wytworzył: halina małkowska (16 października 2008)
Opublikował: Halina Małkowska (16 października 2008, 10:28:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij