Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” oraz dla “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą edo roku 2018 “

Węgrów, 4.08.2010 rok IOŚ.7610/1-2/2010 O G Ł O S Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływamia na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” oraz dla “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 “ Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późń zm.) i n f o r m u j ę o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” oraz dla “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą edo roku 2018 “ Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, opinią sanitarną ZNS.711-1137-1/10.MK z dnia 16.07.2010 roku uzgodnił zakres prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji ww. dokumentów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – pismem RDOŚ-14-WOOŚ-I-JD-0713-070/10 z dnia 20 lipca 2010 roku swierdził, że realizacja założeń w/w dokumentów, nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko oraz przewidziane działania i planowane inwestycje nie wpłyną negatywnie na obszary Natura 2000: Dolina Liwca PLB 140002 i Ostoja Nadliwiecka PLH 140032. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że przedmiotowe projekty nie są dokumentami dla których zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie można zaliczyć ich do: 1)”koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego”, 2)”polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołóstwa, turystyki i wykorzystania terenu , opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, 3)polityk, strategi, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony”. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu i Planu została podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (4 sierpnia 2010)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (4 sierpnia 2010, 14:55:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij