Zwiększenie potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach. Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych.

PDR.7624-1/2005
Węgrów, dnia 16.11.2005 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)
zawiadamiam

że w dniu 25.08.2005 r. na wniosek Miasta Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07 – 100 Węgrów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na „ Zwiększeniu potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach. Wykorzystania doliny Liwca dla celów turystycznych” przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Węgrowie o nr ewidencyjnych 5865/1, 5866/5, 3220, 5866/6, 3219, 3212, 3230/1, 3859/1, 3214, 3221, 8103, 8104, 8105, 8107, 8108, 8110, 8112 i 8113 oraz na działkach położonych w miejscowości Krypy, gmina Liw o nr ewidencyjnych 541/4, 549/2, 540/2, 541/2, 1099/1 i 1052/1

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, pok. 13, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. a w/w ustawy oraz §3 ust. 1 pkt 62 i 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Wojewody Mazowieckiego,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Opublikował: wanda (18 listopada 2005, 09:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij