2013

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Zarządzenie Nr 444/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie przyłącza kablowego w działce nr 5819/5 położonej przy ul. Szamoty. [...]

Zarządzenie nr 443/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie przyłącza kablowego na nieruchomości położonej przy Al. Siedleckiej [...]

Zarządzenie Nr 425/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji rozstrzygającej konkurs "Jak segregować śmieci -film instruktażowy" [...]

Zarządzenie Nr 408/2013 BurmistrzaMiasta Węgrowa z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu pt." Jak segregować śmieci - film instruktażowy" [...]

Zarządzenie Nr 454/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego [...]

Zarządzenie Nr 439/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 212/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Nr 438/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji , w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska urzędnicze -podinspektora ds. gospodarki odpadami. [...]

Zarządzenie Nr 435/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 grudnia 2013 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 21 m 27 [...]

Zarządzenie Nr 434/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dbia 5 grudnia 2013 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Piwnej 56 m 4 [...]

Zarządzenie Nr 427/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 413/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Węgrowie przy Gościńcu Niepodległości [...]

Zarządzenie Nr 397/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 września 2013 roku

w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży pracownikom obsługi Urzędu Miejskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 415/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 października 2013 roku

sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 13, będącego własnością miasta Węgrowa ,położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 7 [...]

Zarządzenie Nr 414/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie Rynek Mariacki 10 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 412/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 października 2013 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 6a m 37 [...]

Zarządzenie Nr 403/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomoścvi położonej w Węgrowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 2456/19 [...]

Zarządzenie Nr 404/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 października 2013 roku

w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 409/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie ogłloszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 407/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na nieruchomości nr 5809/1 połozonej przy ul, Zwycięstwa [...]

Zarzzenie Nr 406/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na nieruchomości nr 5802 położonej przy Rynku Mariackim 16 [...]

Zarządzenie Nr 400/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 13, będącego własnością miasta położonego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 10 [...]

Zarządzenie Nr 394/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia30 sierpnia 2013 roku

w sprawie założeń, zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 389/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 386/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 sierpnia 2013 roku

w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 3 będącego własnością Miasta Węgrowa położonego w Węgrowie przy ul.Piłsudskiego 21 [...]

Zarządzenie Nr 385/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Piotrowskiej dyr. Przedszkola Nr 1 im. Cz. Janczarskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 384/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie powierzenia Pani Jolancie Piotrowskiej stanowiska dyr.Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 382/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie powierzenia Pani Jolancie Skolimowskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 378/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie powierzenia Pani Hannie Mazurek stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 "Pod Słoneczkiem" w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 381/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 380/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie wynagrodzeńn dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli w 2013 roku [...]

Zarządzenie Nr 379/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Hannie Mazurek Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 "Pod Słoneczkiem "w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 377/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Pod Słoneczkiem " w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 376/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji rozstrzygającej konkurs "Najpiękniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa" [...]

Zarządzenie Nr 373/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane częścią działki nr 5927 położonej przy ul. Kościuszki w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 372/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w Węgrowie przy ul. Obrębowej i Skośnej. [...]

Zarządzenie Nr 352/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko pracy ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...]

Zarządzenie Nr 353a/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania strefy śródmiejskiej miasta cz.I [...]

Zarządzenie Nr 357/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 337/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku. [...]

Zarządzenie Nr 356/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 354/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie ba cele budowlane częścią działki nr 5927 polozonej przy ul. Kościuszki [...]

Zarządzenie Nr 344/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 332/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 347/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5977/15 [...]

Zarządzenie Nr 346/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polozonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5977/13 [...]

Zarządzenie Nr 345/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polozonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 5977/11 [...]

Zarządzenie Nr 350/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 czerwca 2013 roku

w sprawie ustanowienia służebności przechodu, przejazdu na działce stanowiącej własność Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 340/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie skierowania do zawaria umowy najmu lokalu mieszkalnego polozonego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 4 m 10 [...]

Zarządzenie Nr 349/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 czerwca 2-13 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu "Najpiękniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa" i ustalenia regulaminu konkursu [...]

Zarządzenie Nr 342/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 maja 2013 roku

sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 17, będącego własnością Miasta Węgrowa polozonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 19 [...]

Zarządzenie Nr 341/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko pracy ds.księgowości i egzekucji opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi [...]

Zarządzenie Nr 339/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 336/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 333/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego na działkach polozonych przy ul. Żeromskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 329/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złozonych ofert w ramach konkursów na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci młodzieży i doroslych oraz kultury i [...]

Zarządzenie Nr 331/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku. [...]

Zarządzenie Nr 330/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2013 roku. [...]

Zarządzenie Nr 326/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 328/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazowego na nieruchomościach położonych przy ul. Rynkowej w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 324/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 323/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego [...]

Zarządzenie Nr 317/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmiany regulaminu komkursu na hejnał miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 316/ 2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 marca 2013 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku. [...]

Zarządzenie Nr 315/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 marca 2013 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci , młodzieży i dorosłych w 2013 roku [...]

Zarządzenie Nr 314/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 marca 2013 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 1 m 2 A [...]

Zarządzenie Nr 312/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dotację miasta w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku [...]

Zarządzenie Nr 311/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 lutego 2013 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego połozonego przy ul. Zwycięstwa 5 m 2 [...]

Zarządzenie Nr 308/213 Burmistrza Miasta Węgrwa z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 306 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Miastu Węgrów [...]

Zarządzenie Nr 309/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie przy ul. Kościuszki 4 m 2 [...]

Zarządzenie Nr 307/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 906/19 [...]

Zarządzenie Nr 305/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Roku 2012 w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 303/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 stycznia 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrow realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i mlodzieży szkolnej w 2013 roku [...]

Zarządzenie Nr 302/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania zlozonych ofert w ramach konkursów na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2013 roku. [...]

Zarządzenie Nr 301/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 stycznia 2013 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie Rynek mariacki 8 a/2 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij