2009

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Zarządzenie Nr 333/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie przekazania nakładów na rozbudowę PrzedszkolaNr 1 [...]

Zarządzenie Nr 386/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Zarzązenia Nr 212/2008 z dnia 5.08.2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskum w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 385/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie nr 384/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany ostatecznej listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lub zamiany lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu miasta [...]

Zarządzenie Nr 383/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 382/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Krasińskiego [...]

Zarządzenie Nr 380/2009 Burmistrza Miasta z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

ZarządZenie Nr 377/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu "Iluminacja świąteczna w Węgrowie" [...]

Zarządzenie Nr 374/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany ostatecznej listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lub zamiany lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu miasta [...]

Zarządzenie Nr 373/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie skierowania do zawarcioa umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gdańskiej z/s w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 370/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 listopada 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 365/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce stanowiącej własnośc miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 364/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce stanowiącej własność miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 369/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wynagrodzeń dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli w 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 368/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie powołania komisji egazaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 371/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie sprzedazy nieruchomości w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 367/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na budowę kanalizacji deszczowej działki nr 3661 [...]

Zarządzenie Nr 366/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości czynszu za lokale socjalne [...]

Zarządzenie Nr 362/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 paźćdziernika 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Węgrowa jako dz. nr 3015/3 [...]

Zarządzenie Nr 360/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 października 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Węgrowa jako działka 5439/1 [...]

Zarządzenie Nr 359/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Węgrów jako działka Nr 309o/4 [...]

Zarządzenie Nr 361/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Węgrowa jako działka nr 5439/1 [...]

Zarządzenie Nr 354/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 października 2009 roku

w sparwie wyrażenia zgody na lokalizację energetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działce stanowiącej własność miasta [...]

Zarządzenie Nr 353/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Węgrowa jako działka nr 3017/3 [...]

Zarządzenie Nr 351/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewid.gruntów m. Węgrów jako dzialka nr 3087/7 oraz udzialu 4/32 części w działce 3087/4 i 3087/6 [...]

Zarządzenie Nr 352/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału 3/8 części niruchomości ozn. w ewid. gruntów miasta Węgrowa jako dz. nr 3087/4 i 3087/6 [...]

Zarządzenie Nr 350/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów m. Węgrowa jako dzialka nr 3092/21 [...]

Zarządzenie Nr 358/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie powierzenia czynności Kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 357/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na remont istniejących i budowę nowych urządzeń elektroenergetycznych na działkach stanowiących własność Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 348/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanego kanału deszczowego na działce nr 5397/9 [...]

Zarządzenie Nr 347/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 września 2009 roklu

w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działkach stanowiących własność Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 345/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 września 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 305a/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne [...]

Zarządzenie Nr 305/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 341/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie powierzenia czynności Kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 338a/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 sierpnia 2009 roku

w sprawie powierzenia czynności Kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 343/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnioa 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 12 będącego własnością miasta Węgrowa polożonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 9 [...]

Zarządzenie Nr 342/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 będącego własnością miasta Węgrowa położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 7 [...]

Zarządzenie Nr 340/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 337/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 sierpnia 2009 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 339/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej na działkach stanowiących własność Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 315/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po ukończeniu służby przygotowawczej [...]

Zarządzenie Nr 301/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 czerwca 2009 roku

w sprawie sposobu przeprowadzenia słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Miejskim w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 300/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 292a/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania w Urzędzie Miejskim w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 318/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania Kierownika Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 330/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 lipca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 323/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nas wsparcie przez miasto realizacji zadań w zakresie wspierania edukacji i kształcenia dzieci młodzieży i dorosłych w 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 322/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznycvh w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego w 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 320/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego w samochodach słuzbowych Urzędu Miejskiego w Węgrowie dla Straży Miejskiej w Węgrowie, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich [...]

Zarządzenie Nr 319/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 314/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodziezy szkolnej w 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 310/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dznia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 335/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 334/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku

w sprawie wynagrodzeń dla ekspertów Ministra Edukacji narodowej i Sportu za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Nr 327/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udostepnienioe nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 326/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością [...]

Zarządzenie Nr 324/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 6 a m 28 [...]

Zarządzenie Nr 321/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 lipca 2009 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oilozonego w Węgrowie przy ul. B. Prusa [...]

Zarządzenie Nr 317/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Węgrowskiego [...]

Zarządzenie Nr 316/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Nowej 2/5 [...]

Zarządzenie Nr 313/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 948/7 [...]

Zarządzenie Nr 312/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 309/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Węgrowa ds. Profilaktyki Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 308/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie odwołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Węgrowa ds. Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 311/2009 Burmistrza Miasta z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 307/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału 18/160 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 5742/1 [...]

Zarządzenie Nr 306/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału 1/3 części nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów miasta Węgrowa jako działka nr 3015/2 [...]

Zarządzenie Nr 298/2009 z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 304/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza kanalizacyjnego na działce stanowiącej nieruchomość miasta [...]

Zarządzenie Nr 303/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę istniejących przewodów energetycznych linii napowietrznej oraz przyłącza napowietrznego na działkach polożonych w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 297/2009 Burmistrza Miasta z dnia 19 maja 2009 roku

w sprawie maksymalnego wynagrodzenia Kierownika i Zastepcy Kierownika CPS w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 299/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 102/2005 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika wraz z Zespołem Zadaniowym ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013 [...]

Zarządzenie Nr 295/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 294/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 maja 2009 roku

ogłoszenia konkursu na wsparcie przez Miasto Węgrówrealizacji zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 290/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 289/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WOK za 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 285/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i budowę urządzeń elektroenergetycznych na terenie miasta Węgrowa na działkach stanowiących własność miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 276/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wnioskuco przyznanie nagrody rocznej [...]

Zarządzenie Nr 302/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 293/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania edukacji i kształcenia dzieci młodzieży i dorosłych [...]

Zarządzenie Nr 288 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 287/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 286/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 282/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 280/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 284/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze-pracownik oświaty [...]

Zarządzenie Nr 281/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie Nr 279/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 278/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 272/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 271/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydata w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 2008 roku w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 273/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu czlonkom OSP w Węgrowie biorącym udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto  ZARZĄDZENIE Nr 273/2009   [...]

Zarządzenie Nr 277/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 marca 2009 roku

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego nurzędzu Miejskiego w Węgrowie    Zarządzenie Nr 277 /2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 marca 2009 roku   w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgrowie   Na [...]

Zarządzenie Nr 283/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. szerokiej 6 a m 46  Zarządzenie Nr 283/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 marca 2009 r.   w sprawie zamiany lokali i [...]

Zarządzenie Nr 275/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu [...]

Zarządzenie Nr 274/2009 z dnia 3 marca 2009 roku

w sprawie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierowkupu  ZARZĄDZENIE NR 274/2009 BURMISTRZA MIASTA WĘGROWA z dnia 3 marca 2009r.   w sprawie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu     Na podstawie art. 109 [...]

Zarządzenie Nr 268/2009 z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta na rok 2009  Zarządzenie Nr 268 / 2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek [...]

Zarządzenie Nr 270/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej  Zarządzenie Nr 270/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 stycznia 2009r.   w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 269/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  ZARZĄDZENIE NR 269/2009 BURMISTRZA MIASTA WĘGROWA z dnia 22 stycznia 2009r.   w sprawie powołania komisji przetargowej   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 267/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku    Zarządzenie Nr 267/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 stycznia 2009 roku   w [...]

Zarządzenie Nr 265/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12.o1.2009 roku

w sprawie wniesienia drugiej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej miasta na 2008 roku przyjętego Zarządzeniem Nr 250/2008 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 XI.2008 roku [...]

Zarządzenie nr 264/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 2.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci elektroenergetycznej w Węgrowie przy ul. Szamoty- Piwna na działkach stanowiących własność miasta. [...]

Zarządzenie Nr 263/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 2 01.2009 roku

w sprawie wskazania osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Węgrowa [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij