obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania.

Węgrów 2013.03.11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Węgrowa

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.  ),

w związku z prowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa, obszaru w granicach określonych: zachodnią i północną granicą ulicy Polnej, dalej w kierunku wschodnim do północno-zachodniego narożnika działki 5727/8 i jej północną i wschodnią granicą, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki 5727/17 do północno-wschodniego narożnika działki 5727/2, dalej do północno-zachodniego narożnika działki 5732, dalej jej północną granicą w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 4458, dalej w kierunku  południowym zachodnią granicą  ul. Chopina do połączenia z ulicą Wieniawskiego, dalej  zachodnią granicą  działki nr 5733/4, dalej w kierunku wschodnim  południową granicą ul. Wieniawskiego  do jej połączenia z ulicą Gdańską, dalej przejście przez ul. Gdańską  do północno-zachodniego narożnika  działki nr 3272 a następnie  w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Gdańskiej do północno-zachodniego narożnika działki  nr 5741/2 i jej północną i wschodnią granicą do połączenia z działką 5080/2, dalej w kierunku wschodnim północnymi granicami działek o numerach ewidencyjnych 5080/2, 5080/4, dalej północną granicą działki 5081/2 do południowo-zachodniego narożnika działki 5078, dalej zachodnią i północną granicą działki 5078 do połączenia  z ul. Piwną, dalej przejście przez ul. Piwną do północno-zachodniego narożnika działki 5748, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 5748 i działki nr 4387 do działki 4386 , dalej zachodnią i północną granicą działki 4386 do działki 5746 i jej północną granicą do ul. Przechodniej, przejście przez ul. Przechodnią do północno-zachodniego narożnika  działki 4362 , dalej północnymi granicami działek 4362, 4361 i 4359 do ul. Szamoty, dalej przejście przez ul. Szamoty do północno-zachodniego narożnika działki 4397 i jej północną granicą do ul. Kołłątaja i dalej przez ul. Kołłątaja do północno-zachodniego narożnika działki 4411, dalej wschodnią granicą ul. Kołłątaja do południowej granicy ul. Krasickiego, dalej w kierunku wschodnim do północno-wschodniego  narożnika działki 5784/1 i dalej wschodnią granicą działki 5784/1 i 5784/2 do ulicy Kościuszki i przejście przez ul. Kościuszki do północno-zachodniego narożnika działki 3651/1 a następnie w kierunku wschodnim południową granicą ul. Kościuszki do  północno-zachodniego narożnika działki 3673/2, dalej w kierunku południowym  zachodnią i południową granicą działki 3673/2  i wschodnią granicą działek 3720 i 3721 do  ulicy Zwycięstwa,  dalej w kierunku zachodnim północną granicą ul. Zwycięstwa  do południowo-zachodniego  narożnika działki nr 3663  i przejście przez ul. Zwycięstwa do   północno –wschodniego narożnika  działki nr 3917/2, następnie  południową krawędzią ul. Zwycięstwa do przecięcia z ul. Mickiewicza, dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ulicy Mickiewicza  do północno- zachodniego narożnika działki nr 3979/6, dalej w kierunku zachodnim do południowo-wschodniego narożnika  działki nr 5896/2 i południową granicą  działki nr 5896/2  do ul. Wyszyńskiego a następnie zachodnią granicą  działki 5896/2 do południowo – wschodniego narożnika działki 5897/1, dalej południową granicą działki 5897/1 do południowo – wschodniego narożnika działki 5891/30 i jej południową granicą do północno-wschodniego narożnika działki 6322/1 i jej wschodnią i południową granicą do ul. Piłsudskiego  i po przejściu przez ul. Piłsudskiego do południowo – wschodniego narożnika działki nr 5884/2 i południową granicą działki 5884/2 do ul. Przemysłowej , dalej w kierunku południowo-zachodnim  wschodnią granicą ulicy Przemysłowej i Bohaterów Warszawy do południowo-zachodniego narożnika  działki nr 3569, dalej w kierunku zachodnim przejście przez ul. Bohaterów Warszawy do południowo-wschodniego narożnika działki 5676/15 i jej południową i zachodnią  granicą po przejściu przez ul. Przemysłową  do  południowo –wschodniego narożnika działki 3548, dalej północną i zachodnią granicą ul. Przemysłowej do południowo-wschodniego  narożnika ul. Nowej a następnie wschodnią granicą ul. Nowej  do ul. Żeromskiego i dalej  w kierunku zachodnim południową granicą ul. Żeromskiego  do północno-wschodniego narożnika działki 3550/3 i dalej 8,0 m od krawędzi drogi ul. Żeromskiego w kierunku południowym i dalej w kierunku zachodnim  w odległości 8,0 m od ul. Żeromskiego do ul. Podlaskiej i dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Podlaskiej  do wysokości południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18 i przejście przez ul. Podlaską do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18,  a następnie w kierunku  zachodnim południowymi granicami działek 5671/18, 5672/26, 5672/27 i zachodnią granicą działki 5672/27 do jej północno-zachodniego narożnika i dalej w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/11, dalej  w kierunku północnym do południowej granicy ul. Żeromskiego i przejście przez ul. Żeromskiego do południowo-zachodniego narożnika działki 5666/2 , dalej w  kierunku wschodnim  północną granicą ul. Żeromskiego  do zachodniej granicy ul. Polnej,

z a w i a d a m i a m , że :

 

1) do opracowania  projektu dokumentu   przystąpiono na podstawie:

     - uchwały Nr XVI/88/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Miejskiej Węgrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa i uchwały nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012 r.  zmieniającej uchwałę Nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 lutego 2012 r,

2) z niezbędną dokumentacją sprawy , którą określa art. 39 ust. 2 w/w ustawy , można się zapoznać w pokoju Nr 3 Urzędu Miejskiego w Węgrowie  ul. Wyszyńskiego 1 w godzinach od 800 do 16oo.

3) zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie do Burmistrza Miasta Węgrowa:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16,

       07-100 Węgrów,

- ustnie do protokołu w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich  

   bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@wegrow.com.pl,

z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą  w terminie  od  27.03.2013r.  do 23.05.2013r.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Węgrowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Węgrów 2013.03.11

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Węgrowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012, poz.647 t.j. z późn. zm./ oraz uchwały Nr XVI/88/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Miejskiej Węgrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa i uchwały nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012 r.  zmieniającej uchwałę Nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 lutego 2012 r,

                                                          zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa obejmującego obszar w granicach określonych: zachodnią i północną granicą ulicy Polnej, dalej w kierunku wschodnim do północno-zachodniego narożnika działki 5727/8 i jej północną i wschodnią granicą, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki 5727/17 do północno-wschodniego narożnika działki 5727/2, dalej do północno-zachodniego narożnika działki 5732, dalej jej północną granicą w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 4458, dalej w kierunku  południowym zachodnią granicą  ul. Chopina do połączenia z ulicą Wieniawskiego, dalej  zachodnią granicą  działki nr 5733/4, dalej w kierunku wschodnim  południową granicą ul. Wieniawskiego  do jej połączenia z ulicą Gdańską, dalej przejście przez ul. Gdańską  do północno-zachodniego narożnika  działki nr 3272 a następnie  w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Gdańskiej do północno-zachodniego narożnika działki  nr 5741/2 i jej północną i wschodnią granicą do połączenia z działką 5080/2, dalej w kierunku wschodnim północnymi granicami działek o numerach ewidencyjnych 5080/2, 5080/4, dalej północną granicą działki 5081/2 do południowo-zachodniego narożnika działki 5078, dalej zachodnią i północną granicą działki 5078 do połączenia  z ul. Piwną, dalej przejście przez ul. Piwną do północno-zachodniego narożnika działki 5748, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 5748 i działki nr 4387 do działki 4386 , dalej zachodnią i północną granicą działki 4386 do działki 5746 i jej północną granicą do ul. Przechodniej, przejście przez ul. Przechodnią do północno-zachodniego narożnika  działki 4362 , dalej północnymi granicami działek 4362, 4361 i 4359 do ul. Szamoty, dalej przejście przez ul. Szamoty do północno-zachodniego narożnika działki 4397 i jej północną granicą do ul. Kołłątaja i dalej przez ul. Kołłątaja do północno-zachodniego narożnika działki 4411, dalej wschodnią granicą ul. Kołłątaja do południowej granicy ul. Krasickiego, dalej w kierunku wschodnim do północno-wschodniego  narożnika działki 5784/1 i dalej wschodnią granicą działki 5784/1 i 5784/2 do ulicy Kościuszki i przejście przez ul. Kościuszki do północno-zachodniego narożnika działki 3651/1 a następnie w kierunku wschodnim południową granicą ul. Kościuszki do  północno-zachodniego narożnika działki 3673/2, dalej w kierunku południowym  zachodnią i południową granicą działki 3673/2  i wschodnią granicą działek 3720 i 3721 do  ulicy Zwycięstwa,  dalej w kierunku zachodnim północną granicą ul. Zwycięstwa  do południowo-zachodniego  narożnika działki nr 3663  i przejście przez ul. Zwycięstwa do   północno –wschodniego narożnika  działki nr 3917/2, następnie  południową krawędzią ul. Zwycięstwa do przecięcia z ul. Mickiewicza, dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ulicy Mickiewicza  do północno- zachodniego narożnika działki nr 3979/6, dalej w kierunku zachodnim do południowo-wschodniego narożnika  działki nr 5896/2 i południową granicą  działki nr 5896/2  do ul. Wyszyńskiego a następnie zachodnią granicą  działki 5896/2 do południowo – wschodniego narożnika działki 5897/1, dalej południową granicą działki 5897/1 do południowo – wschodniego narożnika działki 5891/30 i jej południową granicą do północno-wschodniego narożnika działki 6322/1 i jej wschodnią i południową granicą do ul. Piłsudskiego  i po przejściu przez ul. Piłsudskiego do południowo – wschodniego narożnika działki nr 5884/2 i południową granicą działki 5884/2 do ul. Przemysłowej , dalej w kierunku południowo-zachodnim  wschodnią granicą ulicy Przemysłowej i Bohaterów Warszawy do południowo-zachodniego narożnika  działki nr 3569, dalej w kierunku zachodnim przejście przez ul. Bohaterów Warszawy do południowo-wschodniego narożnika działki 5676/15 i jej południową i zachodnią  granicą po przejściu przez ul. Przemysłową  do  południowo –wschodniego narożnika działki 3548, dalej północną i zachodnią granicą ul. Przemysłowej do południowo-wschodniego  narożnika ul. Nowej a następnie wschodnią granicą ul. Nowej  do ul. Żeromskiego i dalej  w kierunku zachodnim południową granicą ul. Żeromskiego  do północno-wschodniego narożnika działki 3550/3 i dalej 8,0 m od krawędzi drogi ul. Żeromskiego w kierunku południowym i dalej w kierunku zachodnim  w odległości 8,0 m od ul. Żeromskiego do ul. Podlaskiej i dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Podlaskiej  do wysokości południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18 i przejście przez ul. Podlaską do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18,  a następnie w kierunku  zachodnim południowymi granicami działek 5671/18, 5672/26, 5672/27 i zachodnią granicą działki 5672/27 do jej północno-zachodniego narożnika i dalej w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/11, dalej  w kierunku północnym do południowej granicy ul. Żeromskiego i przejście przez ul. Żeromskiego do południowo-zachodniego narożnika działki 5666/2 , dalej w  kierunku wschodnim  północną granicą ul. Żeromskiego  do zachodniej granicy ul. Polnej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach27.03.2013r.  do 29.04.2013r.  od w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 1 pok. Nr 3  w godz. od 8oo do  16oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

odbędzie się w dniu 24.04.2013r. w siedzibie Węgrowskiego Ośrodka Kultury   w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 4A  o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie

planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza  Miasta Węgrowa, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2013r.

                                                                                

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Węgrowa

 

 


Wytworzył: wanda krawczyńska (11 marca 2013)
Opublikował: Wanda Krawczyńska (11 marca 2013, 08:42:02)

Ostatnia zmiana: Sylwia Żółkowska (22 kwietnia 2015, 15:23:14)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij