Ogłoszenia

ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia "wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektonicznej wraz z instalacjami obiektów komunalnych będących własnością Miasta"

  Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektonicznej [...]

OGŁOSZENIE sprzedaż używanych kaloryferów żeliwnych, blaszanych oraz pieca pochodzących z demontażu w Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie ul. K. Szamoty 35 07-100 Węgrów - podejście II

Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów ogłasza przetarg na:  sprzedaż używanych kaloryferów żeliwnych, blaszanych oraz pieca pochodzących z demontażu w Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie ul. K. Szamoty 35 07-100 [...]

OGŁOSZENIE sprzedaż używanych kaloryferów żeliwnych, blaszanych oraz pieca pochodzących z demontażu w Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie ul. K. Szamoty 35 07-100 Węgrów

  Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów ogłasza przetarg na:  sprzedaż używanych kaloryferów żeliwnych, blaszanych oraz pieca pochodzących z demontażu w Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie ul. K. Szamoty 35 [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa zaprasza do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Węgrowa  zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do szkoły i ze szkoły w roku szkolnym 2016/2017 – wykonywany na  terenie miasta Węgrowa”Wymagany termin realizacji umowy: [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Węgrowskiego Dnia Seniora "Aktywny senior"

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Węgrowskiego Dnia Seniora "Aktywny senior  Stowarzyszeniu taneczno-gimnastycznemu „MAX DANCE”. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o losowaniu składów komisji obwodowych

O G Ł O S Z E N I E     W dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 1400 w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, pokój Nr 8 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Ogłoszenie

zwołania komisji problemowych rady w miesiącu październiku [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Węgrowa

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji [...]

Konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku.

Wnioski należy składać do dnia 28 grudnia 2012 roku w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z  dopiskiem na kopercie SPORT 2013 Konkurs jest adresowany do podmiotów działających na [...]

Konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku.

Oferty powinny dotyczyć zadań publicznych, których realizacja rozpoczyna się  nie wcześniej niż 28.01.2013 i kończy nie później niż 10.02.2013. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 28.12.2012 r. Oferty należy składać w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie w ramach promocji projektu pn. „Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie” 100 sztuk pamięci USB (pendrive).

Burmistrz Miasta Węgrowa z siedzibą w Węgrowie przy ul: Rynek Mariacki 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie w ramach promocji projektu pn. „Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie” 100 sztuk pamięci USB (pendrive). [...]

Wykonanie wraz z dostawą i montażem tablic pamiątkowych dla zadania pn.: Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie

Wykonanie wraz z dostawą i montażem tablic pamiątkowych jednostronnej sztuk 1 i dwustronnej sztuk 1 w systemie alusing, na profilu aluminiowym, o wymiarach tablicy 2000x1500 mm. [...]

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych   Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. [...]

Ogłoszenie

ogłoszenie dot.siedziby OKW wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.    O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 września 2011 roku     Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks [...]

Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.

Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz lokalach OKW dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Sejmu [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Węgrowa w sprawie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węgrowa nr XXXVI/232/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Węgrowa

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Informacja o wyniku przetargu

Węgrów, 2010-10-19   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU                  Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że w dniu 19 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie odbył się drugi przetarg ustny [...]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgrowie z dnia 12 października 2010 roku

I N F O R M A C J A   Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgrowie z dnia 12 października 2010 roku     Miejska Komisja Wyborcza w Węgrowie pełni dyżury w dni robocze w godzinach od 1500 do 1800.   W dniu 22 października 2010 roku i w dniu  27 [...]

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 września 2010 roku

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węgrowa nr XXXVI/232/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Węgrowa Zadanie: „Półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej Węgrów 2010r.”

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)Burmistrz Miasta informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego [...]

informacja o wyniku przetargu

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU                   W dniu 23 lutego 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie odbył się czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. stypendiów socjalnych

  LISTA KANDYDATÓW       Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko referenta ds. stypendiów socjalnych do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

  LISTA KANDYDATÓW                Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do następnego etapu [...]

Ogłoszenie wyniku naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „CUDAK – Cykl Usystematyzowanych Działań Animujących Kreatywność dla dzieci przedszkolnych z terenu Miasta Węgrowa” w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że w otwartym naborze na partnera do projektu pod nazwą: CUDAK – Cykl Usystematyzowanych Działań Animujących Kreatywność dla dzieci przedszkolnych z terenu Miasta Węgrowa planowanego [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2009 roku.

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA   ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2009 roku.   Wysokość środków przeznaczonych na [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA   ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2009 roku. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000 zł.   [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 r.

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA   ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku.   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi [...]

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Węgrów, 2009-04-09 GPN.7261/20/2009    I N F O R M A C J A       Burmistrz Miasta Węgrowa i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgrowie wywieszony zostanie na okres 21 dni tj. od 20.04.2009r do 11.05.2009r. [...]

informacja o terminie Komisji Rewizyjnej

posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Węgrów, 2 kwietnia 2009 roku           Informacja     Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, przyjętym uchwałą Nr XXX/206/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008 [...]

zaproszenia na posiedzenia Komisji Rady

Węgrów 15 października 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu [...]

Informacja

Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.     Węgrów, 2008-08-01 GPN.7261/ 20 /2008           I N F O R M A C J A       Burmistrz Miasta Węgrowa i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń [...]

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mistrza Twardowskiego i Palloniego w Węgrowie

Węgrów, 7.07.2008 rok IOŚ.7670/9/10/08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że [...]

Obwieszczenie

  Węgrów, 7.07.2008 rok IOŚ.7670/8/10/08           O B W I E S Z C Z E N I E                 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij